Energideklaration

År 2006 infördes lagen om energideklarationer för byggnader. Dessa ska utföras av certifierade energiexperter i syfte att främja en effektiviserad energianvändning och att förbättra inomhusmiljön i byggnader. Tanken med energideklarationerna var att de dels skulle leda till att köpare av en fastighet eller bostadsrätt fick information om byggnadens energiprestanda, dels att fastighetsägarna skulle vilja genomföra de föreslagna energibesparingsåtgärderna. Därmed skulle energianvändningen minska. Energideklarationer är ett sätt att jämföra byggnader med varandra men även en möjlighet för byggnadsägaren att göra kapitalbesparingar och samtidigt värna om miljön.

Energideklarationer är drygt 10 år gamla och sedan lagen upprättades har lagen skärpts. Ett exempel som påvisar detta är att sedan 2012 måste samtliga flerbostadshus ha dess energiprestanda redovisad vid exempelvis entrén och vid annonsering. Samma år dvs 2012, utsågs Boverket till tillsynsmyndighet och sedan dess bestämdes det att deklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert på plats.

Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

  • När byggnader är nya.
  • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.
  • När byggnader upplåts med nyttjanderätt.
  • När byggnader säljs.

Sättet att redovisa energiprestandan har förrändrats med tiden. Sedan 2014 redovisas den genom en skala från A till G, där A symboliserar en låg energianvändning. Den ersätter den tidigare informationen om energiprestanda. De tidigare energinivåerna och de nya energiklasserna stämmer inte direkt överens med varandra. Men den gamla sammanfattningen gäller tills en ny är upprättad.

Skyldigheten att redovisa energiprestanda i annonser finns kvar men med förändringen att det är byggnadens energiklass som ska redovisas med den särskilda symbolen med bokstäverna A-G för att indikera energivärdet. Energiklassning infördes i energideklarationerna 1 januari 2014. Energideklarationer gjorda före detta datum har ingen energiklass. I stället anges den äldre definitionen specifik energianvändning i kWh/m2. I de flesta äldre byggnader motsvarar energiklasserna D – G. Energiklass E är överrepresenterad bland äldre byggnader.

Vad energiklasserna står för

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden 
≤ = mindre än eller lika med 
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad. 
B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad. 
C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad. 
D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad. 
E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad. 
F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad. 
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.