Energikällor

Bioenergi

Bioenergi är energi som omvandlats från olika typer av biobränslen. Man kan till exempel använda restprodukter från skogsavverkning, slam från reningsverk, slaktavfall och annat biologiskt material för att göra biobränslen. Biobränslen kan vara i både fast, flytande och gasform. I kraftvärmeanläggningar används biobränslen för produktion av el och fjärrvärme och värmeproduktion. Energin utvinns genom att koka upp vatten med hjälp av biobränsle, ångan som skapas sätter igång en generator som genererar el. Det överblivna värmen värmer upp fjärrvärmevattnet. Biobränslen börjar även användas allt mer till drivmedelsproduktion. 

Bioenergi är den största förnybara energikällan och har potential att växa allt mer. År 2040 ska Sverige ha 100% förnybar elproduktion så det är viktigt att hitta bra förnybara energikällor. Men bioenergi är inte perfekt. Om biobränslen tillverkas av skogsprodukter finns en risk att regnskog skövlas för att ersättas med palmoljeplantager och det blir inte hållbart. Att istället använda avfall eller restprodukter från jordbruket för att tillverka biobränsle blir mycket hållbarare. 

Solenergi

Med hjälp av solfångare/solceller använder man solens energi för att generera värme och el. Solenergi är en förnybar energikälla och man kan själv producera solenergi med hjälp av solceller. Solceller kan installeras på ditt hus. Med egna solceller har man mer kontroll över elpriset och blir mindre påverkad av elprisets svängningar. 

Men det finns såklart nackdelar med solenergi. Själva el- och värmeproduktionen är förnybar men tillverkningen, transporten och underhållet av solcellerna är inte utsläppsfria. Men det kommer förbättras då fossila bränslen ersätts av miljövänligare alternativ. 

Vattenkraft

I vattenkraftverk utvinner man energi ur strömmande vatten. Vattnet strömmar genom kraftverket och sätter igång turbiner. Turbinerna driver generatorer som genererar el. Vattenkraftverk byggs vid forsar, älvar och åar där det är mycket strömmande vatten. Vattenkraft är en förnybar energikälla. 

Men det finns massor av problem med vattenkraft. Den producerar inte så mycket el och gör stor skada på naturen. Vattenkraften torrlägger delar av vattendrag, dödar fiskar, stoppar naturliga översvämningar, hotar arter som är beroende av vatten och stoppar fiskar och andra djur från att vandra upp genom vattnet. 

För att göra vattenkraft ska blir uppnå sitt potential måste man inse kraftverkets negativa påverkan och försöka fixa det. 

Kärnkraft

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som en kraftvärmeanläggning. Det handlar om att koka vatten så att ångan får en turbin att snurra och på det sättet generera el. Det som skiljer dem åt är att värmen i ett kärnkraftverk bildas genom att klyva uranatomer. Då frigörs en enorm energi och det är den som värmer upp vattnet. Kärnkraft räknas inte som en förnybar energikälla eftersom man använder sig ändliga resurser för att utvinna el. Men kärnreaktorn producerar inga växthusgaser. Under ett kärnkraftverks livstid (byggnad, rivning, transport, uranbrytning, m.m inräknat) så bidrar den till lika stora utsläpp som till exempel solpaneler eller andra förnyelsebara energikällor gör. Kärnkraftverk genererar väldigt mycket el, med bara några få reaktorer så står kärnkraftverk för ca 30% av Sveriges elkraft. 

Nackdelen med kärnkraft är att materialet man jobbar med är radioaktivt. All radioaktivitet som blir kvar efter reaktionerna måste förvaras avskilt under mycket lång tid. Om radioaktiviteten på något sätt skulle komma ut orsakar det massor av problem. I Sverige håller de nu på att ersätta kärnkraften med förnybara alternativ. 

Vindkraft

Vindkraftverk använder sig av vinden för att generera el. Vinden få rotorbladen på kraftverket att snurra och den rörelsen genererar el i generatorn. Vindkraft är en förnybar energikälla men som många andra energikällor har den fortfarande en miljöpåverkan. Det krävs massor av transporter när man bygger vindkraftverk.

Vindkraft har vuxit väldigt under de senaste åren i Sverige. Vindkraft står för cirka 15% av den el vi använder i Sverige. Anledningen till varför vi satsat på vindkraft är för att vi har goda förutsättningar för vindkraft. Vi har en lång kust där det blåser mycket.

Men det finns såklart nackdelar med vindkraft. Det generar inte jättemycket el, därför behöver man mycket fler vindkraftverk för att ersätta andra energikällor som till exempel kärnkraft eller kraftvärmeanläggningar. Många brukar även klaga på att vindkraftverk låter illa och förstör utsikten där de sätts upp.