OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en inspektion som ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Anledning till varför detta ska göras är för att säkerställa bra inomhusklimat och att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

I plan- och bygglagstiftningen hittar du regler om obligatorisk ventilationskontroll. I lagstiftningen kan du läsa att byggnadens ägare ska se till att kontrollen ska genomföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Kontrollen ska genomföras inom specifika intervall beroende på vad för sorts byggnad det är och vilket typ av ventilationssystem som finns i byggnaden. På Boverket finns två tabeller som beskriver intervallen och ventilationssystemen mycket bra.

Typ av byggnad och
ventilationssystem
Krav på första besiktningKrav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller
F-ventilation
NejNej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX-
eller FTX-ventilation
JaNej
Skolor, vårdlokaler m.m.JaJa, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller
FX-ventilation
JaJa, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilationJaJa, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.NejNej

Ordförklaring till
tabellen
 
S-ventilationSjälvdragsventilation
F-ventilationFläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
FX-ventilationF-ventilation med värmeåtervinning
FT-ventilationFläktventilation där både frånluftsflödet och tilluftsflödet är fläktstyrt
FTX-ventilationFT-ventilation med värmeåtervinning

Hur ska funktionskontrollen utföras?

Vid den första kontrollen ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemets funktioner och egenskaper stämmer överens med gällande föreskrifter.
 • det inte finns några föroreningar i ventilationssystemet som kan spridas i byggnaden.
 • instruktioner och skötselanvisningar till ventilationssystemet finns tillgängligt.
 • ventilationen fungerar som det ska.

Första kontrollen blir aktuell när byggnaden i fråga är nybyggd eller när ett nytt ventilationssystem tas i bruk.

Vid återkommande kontroller ska det kontrolleras att:

 • det inte finns några föroreningar i ventilationssystemet som kan spridas i byggnaden.
 • instruktioner och skötselanvisningar till ventilationssystemet finns tillgängligt.
 • ventilationen fungerar som det ska.
 • ventilationssystemets funktioner och egenskaper stämmer i huvudsak överens med föreskrifterna som gällde då systemet sattes i bruk.

Vid återkommande kontroller ska även kontrollanten undersöka om åtgärder kan vidtas för att förbättra energianvändningen i ventilationssystemet.

Efter kontrollen är färdig ska

 • protokollet, där funktionskontrollanten redovisat resultatet, ges till byggnadens ägare och skickas till byggnadsnämnden.
 • funktionskontrollanten utfärda ett intyg som visar att kontrollen har utförts. Intyget ska sättas upp på ett synligt plats i byggnaden.
 • byggnadens ägare se till att alla fel och brister på ventilationssystemet ska åtgärdas omgående.

Det är byggnadsnämnden på kommunen som ska se till att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK.